4 Dịch Vụ Căn Bản

Công cụ ghi và quản lý
hoạt động nông vụ trên smartphone


Cac goi_200x200-02

Giám sát & Quản lý hoạt động Nông Vụ
(Gắn kết với chuyên gia)


Hợp tác xây dựng thương hiệu và tiếp thị
nông sản ra thị trường


Đầu ra cho nông vụ
(Phân phối, tiêu thụ và xuất khẩu)