Author - localmedia

Trại Gà Trứng – Võ Đông Triều

Thông Tin Nông Hộ Tên nông trại: Võ Đông Triều Mã nông vụ: LAN3963-CN1706a Địa chỉ: Long An Số điện thoại: 0903643963 Email: f.ndlan643963@smartfarm.vn Thu Hoạch Tên sản phẩm: Trứng gà thương phẩm Ngày thu hoạch: 06/06/2017 Ngày kêt thúc: 05/05/2017 Người thu hoạch: Võ Đông Triều Sản lượng: 1.800 trứng/ngày Phương Cách Chủng loại giống: Japfa brown Quy mô: 2.000 Cách thức chăn nuôi: Chuồng trại Chứng nhận: VietGAP, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm